Botanisk hage i Oslo

Botanisk hage i Oslo

Botanisk hage i Oslo er verdt et besøk flere ganger i løpet av vekstsesongen. Jeg pleier å ta en tur i begynnelsen av juli for å inspireres av de historiske rosene. Og gjerne en tur litt tidligere på sommeren for å se fantastisk blomstring av tulipaner og rododendron. Det anlegges stadig nye plantefelt i Botanisk hage, og gamle felt oppgraderes eller forbedres. Med andre ord er Botanisk hage stadig under utvikling.

Botanisk hages nettside kan vi lese: Navnet Tøyen er avledet av det norrøne "Todvin", som man mener betyr "gjødslet eng". Navnet vitner om fruktbar jord og at det var bosetning her allerede før vikingtiden. I middelalderen tilhørte gården Nonneseter kloster. Kong Frederik VI kjøpte gården som en aktuell tomt for Universitetet i Oslo i 1812, men universitetet ble bygget ved Karl Johans gate. I stedet ble Botanisk hage lagt til Tøyen hovedgård.

Botanisk hage i Oslo

I 1814 ble Christen Smith (1775–1816) oppnevnt til professor i botanikk og økonomi ved Norges nyopprettede universitet, Det Kongelige Frederiks Universitet. Med stillingen fulgte et ansvar for å bygge opp og bestyre en botanisk hage i Christiania. Smith fikk aldri anledning til å sette sitt preg på hagen, da han døde under en ekspedisjon i Kongo allerede i 1816.

... I 1814 startet arbeidet med å anlegge den botaniske hagen. Gartner Johan Siebke ble hentet fra den botaniske hagen i København for å lede dette arbeidet. Siebke var inspirert av den engelske landskapsstilen som var rådende innenfor norsk hagekunst fra slutten av 1700-tallet.

Botanisk hage i Oslo

Planen ved siden av er fra 1823 og viser svungne veier innenfor en stram, oval ramme av sammenhengende trebelter. Hovedgårdens gamle atkomst gjennom alleen fra sør ble beholdt. Planen ble i hovedsak gjennomført og kan fortsatt anes i anlegget, selv om en rekke endringer har kommet til. Området har eksempelvis blitt utvidet fra 75 daa til 150 daa.

Dagens samlinger omfatter anslagsvis 45 000 planter av ca. 7 500 ulike arter og sorter. Plantesamlingene brukes i undervisning, formidling og forskning. Hagen bevarer truete og sårbare norske planter i frøbank og holder i tillegg levende bestander av noen utvalgte arter fra Oslo-området. Hagens plantesamlinger er fordelt på hovedavdelingene Arboretet, Systematisk hage, Fjellhagen, Urtehagen, Oldemors hage, Dufthagen og Osloryggen samt veksthusene Victoriahuset og Palmehuset. Samlingene er registrert i en database som også er tilgjengelig for publikum på internett.

Botanisk hage i Oslo

Engelsk landskapsstil

Botanisk hage i Oslo

Arboretet

Botanisk hage i Oslo

Fra Dufthagen

Botanisk hage i Oslo Botanisk hage i Oslo

Tromsøpalme

Juliblomstring

Botanisk hage i Oslo

Fra Urtehagen

Botanisk hage i Oslo

Fra Fjellhagen

Botanisk hage i Oslo

Fra Fjellhagen

Botanisk hage i Oslo

Nøkleblom

Botanisk hage i Oslo

Juliblomstring

Botanisk hage i Oslo

Blå valmuesøster